Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Irina36 со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Национална художествена галерия. 60 цветни репродукции   Сост. Шмиргела Н.

Национална художествена галерия. 60 цветни репродукции

310x420 60 страниц. 1964 год.
Български художник
Главната задача на Националната художествена галерия е да покаже пред зрителите цялостното и многостранно развитие на бъл-гарското изкуство през вековете - от 7. век, когато се създават първите черти на оригиналност, до наши дни; да покаже дости-женията и колебанията на отделни школи, стилове и автори. Да "илюстрира" колкото се може по-пълно неписаната история на бъл-гарското изкуство. Това е задача, която ще трябва да бъде решена колкото се може по-пълно и богато. Националната художествена галерия е институт, който е рожба на народната власт и има твърде кратка история. Той е създаден през 1948. година. Онова, което е успял да прибере, съхрани и покаже на българския зрител, е далеч още непълно и недостатъчно. Тепърва той ще разгръща страниците на неизследваните, неоткри-ти и неприбрани български творби. Предлаганата сбирка от 60 цветни репродукции е още по-непъл-на картина на цялостното развитие на българското изобразително изкуство.
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -