Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца valadilena со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Z historii fotografii wojennej   Henryk Latos

Z historii fotografii wojennej

205x260 320 страниц. 1985 год.
Wydawnictwo Minesterstwa Obrony Narodowej
Czym jest fotografia? Udzielenie jednoznaeznej odpowiedzi na to pytanie, i to odpowiedzi spelniajacej w pewnej chociazby mierze oczekiwania konkretnego interlokutora, jest rzecza tylez trudna, со niewdzieczna, poniewaz stopien zaspokojenia ciekawosci przejawiajijcej sie w tak postawionym pytaniu zawsze bedzie niepelny.
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -