Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца valadilena со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Iskier przewodnik teatralny   Stanislaw Marczak-Oborski

Iskier przewodnik teatralny

120x175 860 страниц. 1971 год.
ISKRY
Rodzaj wydawnictwa, ktdre oto prezentujemy czytelnikowi, dobrze znany jest za granicq. Francuzi, Wlosi, Anglicy majq wiele slownikdw i leksykondw teatralnych ukladanych na rozmaitq modle. W Niemczech nader popularne sa "Schauspielfuhrery". Wspomniec nalezy przede wszystkim obszerne szesciotomowe dzielo Josepha Gregora (wydawnictwo Hiersemann). W Polsce nie bylo dotad takiej publikacji, jesli nie liczyc paru starych katalogow sztuk dla teatrow amatorskich. Zadaniem tej ksiazki jest wiec zapelnid owa luke.
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -