Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Логомаг со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Paul Gaguin   Jaroslav Sedlar

Paul Gaguin

245x340 112 страниц. 1979 год.
Pallas
Paul Gauguin povazoval maliarstvo za umenie, ktore "posobi na dusu okl'ukou cez zmysly, ako hudba a jeho farebne tony zodpovedaju harmo-niam zvukov", uplne v zmysle Hegelovho este-tickeho pojmu hudobnosti. Pouzival deformaciu, o ktorej vyhlasil: "Umelec moze deformovai len vtedy, ked jeho deformacia sluzi vyrazu a je krasna. Prirodu ma na to, aby do nej otlacil svoju dusu, cize aby nam odhalil zmysel, ktory z nej odvodil." Islo mu teda aj o obsah, ktory sa z impresionistickeho umenia vytratil. Chcel vytvorii novy figuralny obraz. Zjednodusil liniu a do obrazu vniesol ciste farby, vyuzivajuc ich rozdielne distancne hodnoty na budovanie priestoru a objemu.
 
- Генерация страницы: 0.05 секунд -