Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца ieysman со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Botticelli: Artysta i dzielo   Silvia Malaguzzi

Botticelli: Artysta i dzielo

225x265 144 страниц. 2003 год.
Аркады
Ujmujacy wdziek, elegancja i upodobanie do ornamentyki, charakteryzujace dziela Botticellego, wyznaczyly nie tylko nowy styl w malarstwie konca XV wieku, ale na stale wpisaly siq w historic sztuki. Dzialalnosc artystyczna malarza byla scisle zwiazana z zyciem Florencji - bogatego, kupieckie-go miasta, nad ktorym dominowala charyzmatyczna osobowosc Wawrzynca Wspanialego. To tu Botticelli tworzyt przejmujace kompozycje o tematyce religijnej oraz slynne alegorie mitologiczne, ktore staly ?q powszechnie rozpoznawalnymi "ikonami" epoki renesansu.
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -