Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Lyubov29 со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Albrecht Durer   Kuno Mittelstadt

Albrecht Durer

240x270 72 страниц. 1977 год.
Henschelverlag Kunst und Gesellschaft
Durer byt pierwszym wielkim drzeworytnikiem w dziejach sztuki, pierwszym i ostatnim takwielkim...Jzyskat jeszczeza zycia popular-nose wieksza. niz ktorykolwiek artysta Europy, z wyjgtkiem najwiekszych Wtochow. Stawa i oddziatywanie jego sztuki byty tak ogrom-ne dzieki nowej technice graficznej, w ktorej siq wypowiadat. Od Hiszpanii po gore i Atos i od Francji po Polske stat sie Durer zrodtem natchnienia artystow szukajgeych nowej inwencji. tgczgc w swej sztuce tradyejej pofnocno-sredniowieczna. z nowymi zatozeniami Renesansu wtoskiego, ttumaczqc niejako na zrozumiaty dla potnoc-no-europejskich artystow jzyk klasyczne piQkno Odrodzenia i staro-zytnosci, osiqgngt Diirer to, czego pragnqt w mtodosci, do czego dgzyt w swej sztuce i pracy teoretycznej: sprawit, iz Odrodzenie sztuki [...] ktore nastgpito we Wfoszech, rozciggneto sie na inne kraje Europy.
 
- Генерация страницы: 0.06 секунд -