Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца valadilena со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Henri Matisse   Erika Thiel

Henri Matisse

210x270 48 страниц. 1975 год.
Henschelverlag
W malarstwie Matisse'a wystepuje niewiele tematow: postacie kobiece nagie i ubrane, wntrza, martwe natury. Wstrzqsajqce wydarzenia epo-ki: dwie wojny swiatowe, upa-dek starego i rozwoj nowego ustroju spotecznego, a takze postp w nauce i technice, nie znalazty odbicia w jego obra-zach. Czy mozna z tego powo-du mowico ucieczceod rzeczy- wistoki? Owszem, lecz tylko о ucieczce w sensie stow, jakimi Aragon zakoiiczyt posmiertne wspomnienie poswiecone ar-tyscie w "L'Humanite": "Niczym tajemnicze piekno sredniowiecza, niewyczerpane dziedzictwo pokolen przecho-wane w kamiennym usmiechu z Reims, po wsze czasy pozosta-nie Matisse zwycieskim usmie-chem naszej doby - kiedy to cztowiek odwrocit si od nocy i wyszedt naprzeciw jasnego dnia pokoju, by odniesc zwy- cie.stwo ostateczne".
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -