Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Lyubov29 со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Klassillisen maalaistaiteen historia   Michael Levey

Klassillisen maalaistaiteen historia

150x215 324 страниц. 1962 год.
Helsingissa Kustannusosakeyhtio Otava
Tama 549 varikuvaa sisaltava esitys klassillisen maalaustaiteen kehityksesta ja merkittavimmista saavutuksista varhaisrenessanssista vuosisatamme kynnykselle on sel-vapiirteinen, opettava ja hauska teos. Tekijan nasevat arvioinnit taiteilijoista ja erinomaiset kuva-naytteet ovat omiaan kiinnosta-maan kaikkia piireja — seka niita jotka tuntevat maalaustaidetta en-tuudestaan etta niita jotka halua-vat suppeassa muodossa tutustua Euroopan maalaustaiteeseen, sen valtavirtauksiin ja huomattaviin edustajiin -Italian renessanssin suu-rista mestareista Ranskan impres-sionisteihin ja modernismin edella-kavijoihin saakka.
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -