Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца ieysman со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Galeria Drezdenska   Michal W. Alpatow

Galeria Drezdenska

240x280 424 страниц. 1979 год.
Аркады
Xsiazka Michala W.Atpatowa о Galerii Drezdenskiej jest jedna z ciekawszych jirac z zakresu malarstwa europejskiego. Napisana z okazji wystawy dziel drez-deiiskich w Moskwie w roku 1955, byla swoistym komentarzem do tej wystawy, a jednoczesnie zgod-nie z intencjami autora ,"szkola patrzenia" na ma-larstwo w ogole. Wkrotce zasieg oddzialywania ksiazki rozszerzyl sie zostala bowiem przetluma-czona i vvydana w Niemieckiej Republice Demokra-tycznej, gdzie do roku 1966 osiagnela siedem wydan. Fakt ten swiadczy о nieslabnacej popularnosci i aktu-alnosci poruszonych przez autora problemow, jak-kolwiek Stan badan nad wieloma obiektami nieco sie juz posunat. Tekst pracy M.W.Atpatowa wzboga-caja aneksy, w ktorych dokonano przegladu wypo-wiedzi pisarzy i artystow о arcydzielach drezdenskicb. Do niniejszego wydania wlaczylismy gtosy polskie, uznajac za celowe zapoznanie czytelnikow z zaintere-sowaniem, jakie od dawna wzbudzaly w naszym kraju zbiory tej znakomitej galerii.
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -