Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца valadilena со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Боянските стенописи   Кръстю Миятев

Боянските стенописи

250x350 96 страниц. 1961 год.
Български художник
Боянските стенописи са интересни не само поради това, че ние виждаме в тях едни от най-първите опити в новата европейска живопис да се наруши пусналото дълбоки корени сред духовенството на средновековието отрицателно отношение към земната плът и стремежа на майсторите, които са изписали тези стенописи, да създадат, учейки се от природата, съвсем нови по жизнената си правдивост и индивидуална характеристика образи, но и с редица учудващи ни живописни и технически постижения. Някои от тия постижения са следните: голяма свежест и блясък на боите и здрава спойка с мазилката; много разнообразен щрих и фактура на стенописите; изграждане на много от лицата на образите върху принципа на колористичния контраст и други. Тези постижения на боянските майстори не са случайни. Те са тясно свързани с начините за приготовление на мазилките, боите на прах и техните свързватели, от една страна, и, от друга - с методите на работа при изписването на стенописите. Ето защо ще разгледаме в настоящото...
 
- Генерация страницы: 0.06 секунд -