Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца valadilena со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Dansk-Tysk Teknisk Ordbog   Allan Warrern

Dansk-Tysk Teknisk Ordbog

165x230 244 страниц. 1969 год.
Naervaerende ordbog fоlger de samme principper som de af mig tidligere udarbejdede Engelsk-Dansk Teknisk Ordbog og Dansk-Engelsk Teknisk Ordbog, idet den ligesom disse er udarbejdet pa er meget bredt, generelt grundlag og med seerligt henblik pa det daglige livs praktiske behov. Den gengiver derfor ikke blot de gaengse betegnelser indenfor maskinteknik og beslsgtede omrader, men ogsa i sa vid udstratkning, som det efter bogens generelle karakter har vasret muligt, den terminologi, der knytter sig til elektroteknik, radio, fjernsyn, luftfart, transportvaesen o.s.v. Foruden de rent tekniske betegnelser er kun sadanne ord fra alminde-lig terminologi medtaget, som til stadighed forekommer i forbindelse med teknik, og disse er da kun anfоrt med deres tekniske og ikke med deres mere generelle oversaettelser. Opslagsordene er anf0rt i strengt alfabetisk orden, og som helhed er den ortografi gennemfоrt, som anvendes i de nyeste tyske ordbоger.
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -